Nie znaleziono produktów
Wyszukiwanie zaawansowane
Wyszukiwanie
Regulamin konkursu "Wspieraj polskich producentów z aplikacją EMIBIG HOME" 
 1. Organizatorem konkursu jest firma "EMIBIG" S.C., z siedzibą przy ul. Sępowa 10, 42-200 Częstochowa, NIP: 5732848525, REGON: 243502992, zwana dalej "Organizatorem". 
 2. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz udzielaniem informacji na temat Konkursu, a także rozpatrywaniem reklamacji sprawują upoważnieni pracownicy Organizatora. 
 3. Konkurs jest organizowany na platformie społecznościowej Facebook. 
 4. Konkurs jest przeznaczony dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.  
 5. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 
 6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest spełnienie wszystkich warunków określonych w niniejszym regulaminie oraz zasady uczestnictwa, opisanej poniżej. 
 7. Konkurs trwa od 8.05.2024 do 22.05.2024 do godz. 23:59. 
 8. Ogłoszenie wyników nastąpi 24.05.2024. 
 9. Aby wziąć udział w konkursie, uczestnicy muszą: 
  - Pobrać aplikację EMIBIG HOME dostępną w sklepie Google Play link dla systemu Android oraz w sklepie App Store link dla urządzeń z systemem iOS. 
  - Przesłać zdjęcie z wizualizacją lampy dostępnej w aplikacji EMIBIG HOME. 
  - Napisać krótkie uzasadnienie, dlaczego warto wspierać polskich producentów. 
 10. Każdy uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko raz. 
 11. Nagrodami w konkursie są vouchery do wykorzystania w oficjalnym sklepie Emibig Lighting www.embig.com.pl na kwoty: 200 zł, 300 zł oraz 500 zł. Nagrody zostaną przyznane dla trzech uczestników, których wizualizacje zostaną uznane za najciekawsze przez komisję konkursową. 
 12. Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody ani na ich równowartość w pieniądzu. 
 13. Zwycięzcy konkursu zostaną wybrani przez komisję konkursową na podstawie kreatywności wizualizacji oraz zgodności z tematem. 
 14. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej poprzez wiadomość prywatną na Facebooku oraz ogłoszeni publicznie na profilu Facebooka "EMIBIG HOME". 
 15. Zwycięzcy mają 14 dni od daty ogłoszenia wyników na odbiór nagrody. Po upływie tego terminu nagroda przepada. 
 16. Wszelkie reklamacje związane z udziałem w Konkursie mogą być zgłaszane drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@emibig.com.pl w terminie 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji, jednakże nie później niż w terminie do dnia 22.05.2024 włącznie, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń związanych z udziałem w Konkursie. 
 17. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku. 
 18. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. 
 19. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, na podstawie zgody Uczestnika Konkursu. 
 20. Organizator będzie przechowywał dane osobowe Uczestników Konkursu przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom Konkursu, a następnie zarchiwizuje wszystkie wpisy konkursowe. 
 21. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 22. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. 
 23. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Organizatora są dostępne pod adresem https://emibig.com.pl/cms/polityka-prywatnosci. 
 24. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w trakcie trwania konkursu. 
 25. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani administrowany przez Facebooka. 
 26. Pytania i wątpliwości dotyczące konkursu należy kierować na adres e-mail: sklep@emibig.com.pl. 
 27. Wszelkie spory wynikłe z udziału w konkursie będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 
KLIKNIJ PO RABAT