Nie znaleziono produktów
Wyszukiwanie zaawansowane
Wyszukiwanie
Reklamacje i zwroty


IX. Reklamacje dotyczące Towarów

Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar zgodny z Umową
Sprzedawca odpowiada z tytułu niezgodności Towaru z umową na zasadach określonych w Ustawie o prawach konsumenta wobec Klienta będącego Konsumentem oraz Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres "EMIBIG" S.C., ul. Przejazdowa 4B, 42-200 Częstochowa, na adres poczty elektronicznej: reklamacje@emibig.com.pl, numer telefonu +48 531607400.
Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 3.
Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.
W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: "EMIBIG" S.C., ul. Przejazdowa 4B, 42-200 Częstochowa, na adres poczty elektronicznej: reklamacje@emibig.com.pl, numer telefonu +48 531607400.
W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

XI. Gwarancje

Towary mogą posiadać gwarancję producenta.
W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji oraz czasu na jaki została udzielona jest każdorazowo prezentowana w opisie Towaru na stronach internetowych Sklepu.

XII. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;
jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;
może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 
Dokumenty do pobrania:

02.-formularz-reklamacji-towaru-www-emibig-com-pl-sklep-.pdf

03.-formularz-reklamacji-uslugi-www-emibig-com-pl-sklep-.pdf

04.-formularz-odstapienia-od-umowy-sprzedazy-towaru-www-emibig-com-pl-sklep-.pdf

05.-formularz-odstapienia-od-umowy-swiadczenia-uslug-www-emibig-com-pl-sklep-.pdf

06.-pouczenie-o-odstapieniu-od-umowy-sprzedazy-towaru-www-emibig-com-pl-sklep-.pdf

07.-pouczenie-o-odstapieniu-od-umowy-swiadczenia-uslug-www-emibig-com-pl-sklep-.pdf
KLIKNIJ PO RABAT